PhDr. Jaroslav Krištofič

Odborný asistent FTVS UK na katedře gymnastiky se zaměřením na oblast základní a sportovní gymnastiky. V rámci přípravy studentů na trenérskou profesi je garantem předmětů Specializace gymnastických sportů a Fitness. S tím je spojena i přednášková, publikační a konzultační činnost na FTVS i mimo fakultu. Ta se soustřeďuje na využití gymnastických prostředků v rámci kultivace pohybových funkcí člověka jak obecně, tak s ohledem na specifika jednotlivých sportovních odvětví. Součástí toho je i zapojení do výzkumných projektů jak v rámci fakulty, tak mimo ni.

Nejvýznamnější publikace:

  • KRIŠTOFIČ, J. Gymnastická průprava sportovce. Praha: Grada Publishing. 2004. 192s. ISBN 80-247-1006-4.
  • KRIŠTOFIČ, J. Pohybová příprava dětí. Praha: Grada Publishing. 2006. 109 s. ISBN 80-247-1636-4.
  • KRIŠTOFIČ, J. Kondiční trénink. Praha: Grada Publishing. 2007. 193 s. ISBN 978-80-247-2197-2.
  • KRIŠTOFIČ, J. Gymnastické posilování – motoricko-funkční příprava. Praha: FTVS UK. 2014. 160 s. ISBN 978-80-87647-15-8.
  • KRIŠTOFIČ, J. ZAHÁLKA, F. Gymnastické posilování – motoricko-funkční příprava. DVD. Praha: FTVS UK. 2014.